ДГ №40 "Проф. д-р Георги Ангушев"
Детска градина в град София, кв. Гоце Делчев

Мисия и визия

МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Образователна институция, която:

  • предоставя качествено образование, гарантиращо равен шанс на всички деца за училище;
  • формира гражданско съзнание и поведение;
  • социализира деца с критично мислене и мотивация за постижение;
  • поставя детето в центъра на образованието, с неговите заложби, интереси и потребности.

 

ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Детска градина № 40 „Проф.д-р Г.Ангушев“ е институция, която чрез създаване на позитивна образователна среда, дава възможност на детето да обогати своите общи и специални способности, да опознае себе си и да се изгражда, като личност с високо самочувствие и индивидуалност. Стремежът ни е да се утвърдим, като конкурентно способна детска градина, която подготвя децата за социализация и реализация.