ДГ №40 "Проф. д-р Георги Ангушев"
Детска градина в град София, кв. Гоце Делчев

Защита на личните данни

Функцията на длъжностно лице по защита на данните се изпълнява от Стефка Трайкова Тотева. Задълженията и правомощията на длъжностното лице са регламентирани в ЗЗЛД и в подписаната между страните заповед.

тел. 02/8591115;  ел. поща: cdg040@abv.bg